Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor har alltid varit en självklarhet för Svenska Tanso AB.
Vårt motto är att leverera produkter och tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundernas förtroende och ställda förväntningar.
Vi har integrerat våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem i ett gemensamt ledningssystem, vilket används som verktyg för att styra och utveckla verksamheten framåt.

Svenska Tanso AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan år 1996 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan år 2003.


Kvalitetspolicy

Kvalitet är vårt mått på vår förmåga att uppfylla ställda förväntningar, vilket sker genom stort engagemang och fokus på ständiga förbättringar. Det innebär att vi skall arbeta för att:

Öka kvalitetsmedvetandet och engagemanget hos våra medarbetare. Vi kompetensutvecklar kontinuerligt medarbetarna för att hålla hög kunskapsnivå, få god lönsamhet och nöjda kunder.

Förbättra vår kvalitetsprestanda genom att övervaka, styra och fortlöpande utvärdera våra processer och kvalitetsarbete mot fastställda mål.

Våra tjänster och produkter ska levereras inom avtalad tid med rätt kvalitet i förhållande till kunders förväntningar och specifikationer, med målet att öka kundtillfredsställelsen.

Bygga upp långsiktiga kund – och leverantörsrelationer där vi skapar förtroende och ett nära samarbete.


Miljöpolicy

Svenska Tanso AB lägger stor vikt på miljön i hela verksamheten. Vi ska följa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser samt arbeta med förbättringar utifrån upprättade miljömål. Vi ökar medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet. Våra miljömål är satta med hänseende till vår största miljöpåverkan.


Nedladdningsbart material

Kvalitetscertifikat, ISO 9001:2015 (PDF)

Miljöcertifikat, ISO 14001:2015 (PDF)